02/33872887
Pon-Pia 9:00-17:00

Aktuálne počasie

  • Dnes
  • 33°C
  • 22°C
  • Zajtra
  • 33°C
  • 22°C
  • Pozajtra
  • 33°C
  • 22°C

Mapa

História

História Svätej zeme je veľmi rozsiahla, začína ešte v dobe kamennej, približne 140 000 pred Kristom, o čom svedčí najstarší nález ľudskej kostry v Palestíne. V neolite sa tu začali budovať prvé trvalé sídla. Prvým samostatným štátom bolo až Izraelské kráľovstvo, ktorého začiatky siahajú približne do 10. st. pred Kristom. Krajina bola stretom dôležitých obchodných ciest, preto bola centrom záujmu viacerých mocností a spadala pod nadvládu Sýrie, Perzie, Babylonu, Grécka a ďalších. Takmer 4 storočia bola súčasťou Osmanskej ríše. Ďalšie dejiny úzko súvisia so židovskou imigráciou a sionistickou snahou vytvoriť samostatný židovský štát. Ďalšie udalosti súvisia s Britským kráľovstvom. V r. 1945 sa vyostril konflikt medzi Židmi a Britmi, ktorí obviňovali Židov z neochoty plniť svoje záväzky a nadŕžanie Arabom. Odohralo sa dokonca niekoľko teroristických útokov na britské sily, po ktorých si britská vláda v r. 1947 prestala nárokovať na svoj mandát v Palestíne. OSN vtedy prijala plán rozdelenia Palestíny na arabský a židovský štát, pričom Jeruzalem mal zostať pod medzinárodnou správou OSN. Deň pred ukončením Britského mandátu v Palestíne bola vyhlásená nezávislosť štátu Izrael. Na druhý deň však armády piatich arabských štátov napadli Izrael, a rozpútali tak Prvú arabsko-izraelskú vojnu. Po viac ako ročných bojoch Egypt prevzal kontrolu nad Pásmom Gazy a boli stanovené dočasné hranice, tzv. Zelená línia. Prvé roky boli poznačené veľkou imigračnou vlnou Židov, ktorá bola zapríčinená ich vyhnaním z arabských krajín a holokaustom. Podľa zákona z r. 1979 sa môže každý Žid vrátiť do Izraela a dostať štátne občianstvo, keď dokáže, že jeho matka je Židovka, alebo prestúpil z iného náboženstva na židovské.

Zem zasľúbená

Podľa tradícií je tento názov Svätej zeme symbolickým vyjadrením krajiny, ktorá bola darom od Boha pre potomkov starozákonného Abraháma. Keď boli Židia oslobodení spod faraónovej nadvlády, boli vedení do Bohom zasľúbenej zeme. Mojžiš dostal na hore Sinaj Desatoro, Izraeliti sa však vtedy dopustili modlárstva, keď si vyhotovili zlaté teľa ako predmet svojej úcty. Boh ich preto odsúdil na štyridsaťročné putovanie púšťou. Napokon ich Jozue po smrti Mojžiša skutočne voviedol do Zasľúbenej zeme, ktorá sa pred nimi rozprestierala prekročením rieky Jordán. Svätá zem je „zasľúbenou zemou“ pre tri svetové náboženstvá – židovstvo, kresťanstvo aj islam, pretože predstavuje krajinu, v ktorej sa odohrali najvýznamnejšie udalosti pre každé z týchto náboženstiev.